Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom ako Kupujúcim a Prevádzkovateľom, ktorý prevádzkuje svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese a to prostredníctvom internetového obchodu pri realizácii Objednávok a  uzatváraní Kúpnych zmlúv.Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí.                                                                                                             
Prevádzkovateľom Internetového obchodu je spoločnosť  

Mária Szalaiová -TOPÁN SHOP

Stampayho 11.  943 42 GBELCE

 IČO: 33 665 656

DiČ: 1028670258

iČ DPH: SK1028670258

(ďalej aj ako "predávajúci“).

Orgán dozoru:
   Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

   PO BOX 49 A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č. : 037/7720 001
               037/7720 034
  fax č. : 037/7720 024

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu za tovar a zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, so Všeobecnými záručnými podmienkami, s reklamačnými podmienkami, o možnosti uplatnení práva odstúpiť od kúpnej zmluvy a o možnostiach alternatívneho riešenia sporov online /ARS/RSO/.

Objednávka bude potvrdená bezodkladne elektronickou formou po obdržaní objednávky.                      

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú po odoslaní potvrdenia objednávky kupujúcemu. 

Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti, ktoré upravuje:

 1. zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 2. zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 3. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 4. zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 5. zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 7. zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 8. zákon č.102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje: 
·   dodať kupujúcemu druh,  množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
·   dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu tovaru, ako je faktúra, konkrétny záručný list a návod na obsluhu tovaru 
·   dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
·  za poškodenie zásielky zavinené poštou,
·  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov, 
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške  v zmysle objednávky
 • v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v dobe od 2 do 30 dní po prijatí elektronickej objednávky. Prípadné prekážky doručenia tovaru bezodkladne oznámi predávajúci  kupujúcemu.

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou na dobierku. Poštovné náklady zahŕňajú základné poštovné, príplatok za dobierku a príplatok za poistenie tovaru. Poštovné náklady platí kupujúci  platné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Faktúra zaslaná spolu s tovarom obsahuje celkovú cenu tovaru a náklady na poštovné. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až po zaplatení celkovej ceny faktúry, teda dobierky.

5. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu. 

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona č.102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomnou formou e-mailom alebo poštou. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.Zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po prijatí tovaru na našej adrese budú peniaze za tovar bezodkladne zaslané pre zákazníka. 

Na stiahnutie:

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

7. Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2) tovar zašlite doporučene ako balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) nezabudnite priložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode a opečiatkovaný záručný list
 

 

8. Alternatívne riešenie sporov online

Alternatívne riešenie sporov (ARS) Vám pomáha riešiť spory s predajcom, ak dôjde k problému v súvislosti s tovarom, ktoré ste zakúpili, ak spor nie je možné urovnať priamo medzi nami.

Subjekty ARS sú subjekty, ktoré sa zaoberajú mimosúdnym riešením sporov (nie sú to teda súdy). Niektoré z týchto subjektov vykonávajú svoju činnosť v plnom rozsahu online a označujú sa za subjekty riešenia sporov online (RSO). ARS a RSO sú obvykle finančne nenáročné, jednoduché a rýchle postupy, a preto sú výhodné pre zákazníkov i obchodníkov, ktorí sa tak môžu vyhnúť súdnym konaniam a s nimi spojeným nákladom.

Podrobné informácie o ARS a RSO:

http://www.spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/

http://www.spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/zastupovanie-v-sudnych-sporoch

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

9. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

10. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.topanshop.sk sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v žiadnej podobe tretej strane. Vaše osobné údaje budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité len pri komunikácii medzi predávajúcim a Vami. Meno, priezvisko, adresa budú odovzdané dopravcovi  ( t.j. Slovenská pošta) za účelom doručenia tovaru k zákazníkovi.

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.topanshop.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.topanshop.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

11. Záverečné ustanovenia


Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.03.2016.  

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),